Nyheter 2013-06-29

Årsmötet nu genomfört. Styrelsen beviljad ansvarsfrihet. Ny styrelseledamot - Esko Turpeinen, Idre Fjäll - invald. Veckoavgiften bibehålles för 2013. Beslut från efterföljande styrelsemöte framgår av nyheter 2013-06-29.

Årsmötet genomfördes planenligt den 19 juni. Ett justerat protokoll kommer så småningom att sändas ut till medlemmarna samt finnas på hemsidan.

Från mötet kan rapporteras att balans- och resultaträkning fastställdes och att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  Styrelseledamöter och suppleanter omvaldes med den justeringen att Esko Turpeinen (Idre Fjäll) ersatte Astrid Strand Nilssson, som nyligen gått i pension. Förslag till budget för 2013 fastställdes, vilket innebär att veckoavgiften bibehålles med 2.400 kr. Fråga om möjlighet till avsägning av ägarvecka diskuterades och efter omröstning beslutade årsmötet att denna möjlighet kommer att begränsas högst avsevärt. Bland annat kommer att krävas att ägaren vidtar aktiva åtgärder att själv försöka sälja veckan. Styrelsen, som beslutar i dessa ärenden, kommer att i enlighet med årsmötesbeslutet att iaktta en mycket restriktiv hållning.

Årsmötet avslutades och övergick till ett styrelsemöte. Vid styrelsemötet konstituerades styrelsen och till ordförande utsågs Jocke Johansson, Idre Fjäll samt Esko Turpeinen, Idre Fjäll till sekreterare. Vid styrelsemötet behandlades bl a också följande viktiga frågor:

1. Egen uthyrning av ägarvecka, dvs att annan än ägaren disponerar veckan och att Idre Fjäll endast lämnar ut nyckel och kontrollerar huset efter avresa. Styrelsen beslutade att detta skall vara möjligt, men att någon form av medgivande bör nå Idre Fjäll i förväg samt att kopia medföres vid avhämtning av nyckel.

2. Samtliga hus besiktigades 2013-06-18 av Sven Hillner (styrelsen), Lars Berg (styrelsen) samt Per Wennström (Idre Fjäll/ styrelsen). Besiktningsprotokollen föredrogs och det beslutades att samtliga anmärkningar skulle åtgärdas, varav vissa av Idre Fjäll och vissa frivilligt av medlemmar. Bland annat ansåg styrelsen att arbetet med samtliga sovrumsfönster, vilka behöver slipas och lackas, kan utföras av frivilliga medlemmar. Idre Fjäll (Per Wennström) håller med materiel. Styrelse beslutade att en allmän begäran om detta skulle utskickas via mail. Frivilliga vid mötet antecknade sig för hus 301 och 305. Besiktningsprotokollen kommer att finnas på hemsidan inom kort.

Vidare beslutades att samtliga trallar skall bytas inom en 3-årsperiod. Bland annat skall grövre virke (28 x 120) användas. Styrelsen beslöt att byta trallarna på hus 301 och 302 under 2013. Kostnaden för detta tas från reparationsfonden.

 

2013-06-29